هر تولید کننده باید اولویت‌های اصلی را برای نگهداری خط‌های خود تعیین کند. بسته به استراتژی‌های خاص شرکت، هدف‌های مختلفی برای برنامه نگهداری مشخص می‌شود مانند TCO مناسب، هزینه‌های مستقیم قابل پرداخت برای سرویس و تعمیر، تولید تضمین شده (به‌عنوان مثال برای فصل تابستان)، درجه‌های راندمان خط و ایمنی ارتقا یافته محصول در فرآیند استپیک. این هدف‌ها پایه‌ای را برای استراتژی‌های جداگانه نگهداری خط برنامه‌ریزی می‌کند.

{phocadownload view=file|id=103|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}