برچسب‌زنی زیرمجموعه بسته‌بندی است. فروشندگان باید کالاهای خود را برچسب شده به فروش رسانند. برچسب طیفی از تکه‌های کوچک کاغذ چسبیده به کالا تا نمودارهای بسیار پیچیده که بخشی از بسته‌بندی کالا هستند را شامل می‌شود. می‌تواند فقط حاوی نام تجاری کالا یا بسیاری اطلاعات متنوع دیگری باشد. قانون در مواردی ممکن است با وجود اینکه فروشنده خواهان برچسب ساده‌ای است، او را مکلف کند تا اطلاعات بیشتری بر روی برچسب ارایه نماید. برچسب چندین وظیفه را برعهده دارد. نخست اینکه کالا یا نام تجاری آن را می‌شناساند، ممکن است وظیفه درجه‌بندی کالا را برعهده داشته باشد و ممکن است کالا را توصیف کند. یعنی اینکه برچسب شرح می‌دهد. برچسب‌ها ممکن است درنهایت از مد بیفتند و باید مورد بازنگری قرار بگیرند.

{phocadownload view=file|id=279|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}