به گمان من تا شخصی را با شخص دیگر، تا خوبی را با بدی، تا صنعتی را با صنعت دیگر مقایسه نکنیم، صلاحیت لازم برای ارزش گذاری آن موضوع احراز نشده است. این چنین است بررسی وضعیت فعلی صنعت بسته بندی ایران. صنعتی که چندین دهه قدمت دارد با پشتوانه عظیم مهندسین و استادکاران خبره، نیز منابع عظیم طبیعی کشور همچون نفت و البته سالیان بسیار تجربه. 

{phocadownload view=file|id=255|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}