در پایان هر سال بررسی و ارزیابی عملکرد هر ارگان ، انجمن و یا اتحادیه با آماری شفاف و دقیق، می تواند در برنامه ریزی و اهداف سال آینده بسیار موثر و مثبت باشد به این دلیل که ارایه آمار و عملکرد ضعیف زمینه شناسایی مشکلات، موانع و در نتیجه رفع آن ها را ممکن می سازد و ارایه کارکرد قوی و موفق، شرایط بهتری برای موفقیت های بیشتر و از همه مهمتر الگوبرداری سایر سازمان ها ، شرکت ها و یا انجمن های مشابه را امکان پذیر می نماید. در این راستا، برای بررسی عملکرد یکساله دو انجمن تولید کنندگان ظروف یک بار مصرف و انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران  به ترتیب با آقایان  آل آقا دبیر انجمن ظروف یک بار مصرف  و شعیب حسنی دبیر انجمن ملی صنایع پلاستیک گفت و گویی انجام داده ایم که متن آن را در زیر می خوانید:

{phocadownload view=file|id=283|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}