هنر بسته بندی: تغذیه گریز از مرکز FT-1S به‌گونه‌ای مهندسی شده تا قطعات کوچک و فلزی که به‌طور سنتی با دستگاه‌های تغذیه لرزشی وارد ماشین می‌شدند را به روش جدید عمل کند.

این دستگاه همچنین صدای کمتر و عملکرد نرم‌تری دارد و نیز خطای عملکردی دقیق‌تری دارد. FT-1S می‌تواند با اندازه‌های مختلف ذرات با حداقل تغییر و بدون کاهش در میزان تغذیه کار کند. موتور نصب شده برای تغییر سرعت است نه لرزش دستگاه.

اطلاعات تکمیلی در www.shibuyahoppmann.com