هنر بسته بندی: GEA ماشین جدید بسته‌بندی ترموفرمینگ جدید با نام PowerPak Plus را روانه بازار کرد که به گفته تولیدکننده عملکرد بهتر و مصرف کمتر منابع را در حین بسته‌بندی محصولات تازه به ارمغان آورده است.

 

 

بر پایه نظرسنجی‌هایی که شرکت از مشتریان داشت به این نتیجه رسید که بر بخش جمع و باز کردن فیلم، بهداشت و حمل کلی متمرکز شود. نتیجه این شد که بخش سیل و تغذیه فیلم به طور کلی طراحی مجدد شد تا در فرآیند بسته‌بندی در صنعت غذایی ماشین پایداری بیشتری پیدا کند.

سیستم رول بازکنی هم برای بخش بالایی و هم پایینی فیلم، بیشتر از پیش با چرخه  تولید ماشین هماهنگ شد. در ترکیب با سیستم کنترل کشش وب، آنها سیستم دیگری را برای باز شدن و هدایت فیلم طراحی کردند که از تاب خوردن فیلم جلوگیری می‌کرد. مقاومت خاص هر فیلم نیز به‌طور خودکار با دستگاه تنظیم می‌شد. بهبود دیگر سیستم شامل بخش تخلیه و گازرسانی است که کاملا مکانیزه و به حسگرهای حساس به فشار تجهیز شده است.