هنر بسته بندی : عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج گفت : استفاده از فناوری نانو بهترین روش برای بسته بندی و کاهش ضایعات میوه است.

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به نقل از دکتر ˈ یونس مستوفیˈ گزارش داد: در روش فناوری نانو از ذرات رس و تیتانیوم برای بسته بندی میوه استفاده می‌شود.وی گفت : اکنون بخش قابل توجهی از میوه های تولیدی در کشور به علت بسته بندی غیر اصولی به ضایعات تبدیل می شود که با استفاده از روش نانو می توان ضایعات را به حداقل رساند.مستوفی اظهار کرد: تحقیقات مناسبی در باره روش نانو توسط پژوهشگران بخش کشاورزی انجام شده که بکارگیری این روش سلامت محصول و امنیت غذایی را به دنبال دارد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ادامه داد:پژوهشگران این مرکز آموزش عالی در پژوهش های خود با بهره گیری از فیزیولوژی طبیعی میوه و با استفاده از فناوری های علمی و صنعتی موفق به کنترل فرایندهای متابولیکی که منجر به فساد محصولات کشاورزی می شود، شده اند.مستوفی بیان کرد: این موفقیت با همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و با شیوه تحقیقات بین رشته ای به دست آمده است.

پژوهشگر این طرح گفت: طبق آمار فائو، میزان ضایعات محصولات کشاورزی پس از برداشت، 17 تا 25 درصد می باشد و در ایران میزان ضایعات بالاتر از متوسط جهانی است. دکتر ˈ حجت الله بداقیˈافزود: اکنون برای بسته بندی میوه در کشور بطور معمول از پوشش پلی اتیلن استفاده می شود که به علت نفوذپذیری و عدم مقاومت حرارتی، مناسب نیست.وی افزود: استفاده از نانو ذرات رس و اکسید تیتانیوم در بسته بندی میوه سبب کند شدن وقایع فیزیکو شیمیایی و غیرفعال شدن میکروارگانیسم های عامل فساد و کاهش شدت تنفس محصول می شود.