هنر بسته بندی : درب‌پوش بلیستر جدید Easy-Piesy دارای ویژگی‌ ضددسترسی کودکان است که تضمین می‌کند تا محصول در کشورهای مختلف با قوانین گوناگون بسته‌بندی‌های ضددسترسی کودکان مطابقت داشته باشد.

این درب‌پوش که در آن از هیچ کاغذی استفاده نشده است به خوبی با شرایط اتاق پاک (cleanroom )سازگار است. همچنین پاسخ پذیری خوبی دارد همزمان با قابلیت بالای چاپ پذیری بر روی فویل.

اطلاعات تکمیلی در www.constantia-flexibles.com