… همین‌گونه است که زیبایی ای که ما در پرکاووس نر می‌بینیم، البته بدون شک این پر برای کاووس ماده جذابیت بیشتری دارد، نتیجه یک انتخاب ویژه و درونی است (همان‌گونه که در مقاله ذکر شد، ممکن است سرانجام برای برخی گونه‌ها مرگ‌آور باشد).قصد و نیت در سیستم متقارن اتفاقی توده‌ای از سکه وجود ندارد. اما اگر ما این سکه ها را برحسب اندازه و شکل تغییر دهیم و مدیریت کنیم، آنگاه عنصر نیت را به آن افزوده‌ایم و نوعی ردیف متقارن تولید کرده‌ایم. 

{phocadownload view=file|id=258|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}