… بنابراین مهم است که هر محصول در جایگاه خود بررسی شود و اثرات جانبی آن به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد. این موضوع نباید فقط درخصوص بلع در نظر گرفته شود بلکه اثرات آن بر روی پوست و چشم را نیز باید مدنظر قرار داد. مدت زمانی که کودک ممکن است با محصولی در تماس باشد نیز بسیار مهم است.

{phocadownload view=file|id=77|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}