…نوع دیگر دربی که بر روی ظروف شیاری- پیچشی به کار گرفته می‌شود «فشاری- چرخشی» است ،جایی که بیرون درب باید در دو نقطه از پیش طراحی شده فشار داده شود تا بتوان پس از آن پیچانده شود. «نقاط فشار» باید با دقت درون قالب تعیین شود و نیاز به فشار دقیق برای پیچانده شدن دارد. تا زمانی که درب در جای تعیین شده قرار نگیرد و فشرده نشود باز نمی‌شود. این درب‌ها را بیشتر برای شوینده‌ها و پاک‌کننده‌های آشپزخانه به کار می‌برند.

{phocadownload view=file|id=95|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}