سایتی که در آن پلاستیک مذاب به درون قاب تزریق می‌شود به عنوان نقطه تزریق یا دروازه شناخته می‌شود و جایگاه آن نکته‌ای مهم در حین مراحل طراحی درب است. این جایگاه حتی جریان ماده به درون قالب را همانند جلوه‌های زیبایی‌شناختی قطعه تولیدشده تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بهترین حالت باید تا حد امکان به آرامی صورت گیرد و ممکن است این موضوع به پیچیدگی‌های قالب بیافزاید. اگرچه برای درب‌های ساده نیازی نیست اما طرح‌های بزرگ یا خیلی پیچیده ممکن است لزوما نیاز به چند نقطه تزریق داشته باشند تا جریان ماده درون قالب را تسهیل کنند.

{phocadownload view=file|id=261|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}