… نخست اینکه آنها را می‌توان به وسیله تاثیرهای سطحی همانند شیارهای عمودی که اغلب بر روی درب‌های پیچی دیده می‌شوند (این مزیتی برای مصرف‌کننده است چراکه درب را راحت‌تر در دست می‌گیرد و باز می‌کند) پنهان کرد. دوم اینکه می‌توان آنها را به وسیله قالب‌گیری فوم تا حد زیادی کاهش داد، جایی که گاز خنثی از طریق ماده اولیه مذاب در هنگام فرآیند قالب‌گیری وارد می‌شود و باعث می‌شود تا ماده گسترش پیدا و تمام حفره قالب را پر کند. 

{phocadownload view=file|id=280|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}