هنر بسته بندی تقدیم می کند:

الکس چینک را خدای خطای دید می‌نامند. این سازه هنری 20 متری در لندن، جدید ترین اثر اوست. تمامی رهگذران با دیدن این اثر هنری شوکه می‌شوند. خانه ای که از وسط به دو نیم شده و نیمه بالایی از هر زاویه در هوا معلق به نظر می رسد.

 

 

تصاویری از خطای دید در سایت هنر بسته بندی

 

 الکس چینک, خدای خطای دید,

الکس چینک, خدای خطای دید,

الکس چینک, خدای خطای دید,

الکس چینک, خدای خطای دید,

 الکس چینک, خدای خطای دید,