در بخش گفت و گو با متخصصین ، هر شماره با یک پیشکسوت گفت و گو می شود. این شماره هوشنگ چاوشی ،مدیر ماشین سازی شیرزاد.

{phocadownload view=file|id=86|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}