هنر بسته بندی:  جعبه پركن TR-QCP ماشيني است كه سازنده آن مدعي است در نوع خود در صنعت جعبه پركني نخستين است.TR-QCP نياز به هيچ دسته يا زنجيري براي كامل كردن عمليات پركردن، بارگذاري، چسب‌زني و سيل‌بندي ندارد.

از ربات دروازه‌اي براي برداشتن و پر كردن جعبه استفاده مي‌شود. اين ربات سپس جعبه را از ميان بخش‌هاي بارگذاري، سيل‌كني و تخليه عبور مي‌دهد. در هنگام اين فرآيند جعبه به وسيله يك افكتور پشتيباني و ايمن مي‌شود. اين ويژگي نياز به دسته يا زنجير بر روي سيستم حمل جعبه كه در اغلب جعبه پركن‌ها ديده مي‌‌شود را از بين مي‌برد. از مزاياي ديگر اين دستگاه مي‌توان به كاهش اجزا ماشين (زنجيرها، موتورها و…)، تنظيم و تغيير تمام‌خودكار و عملكرد آسان‌تر آن اشاره كرد. تنظيمات را مي‌توان در كمتر از 2دقيقه انجام داد.

اطلاعات تكميلي در afasystemsinc.com