RISI از موسسات آماری درخصوص صنعت محصولات جنگلی در جهان گزارشی را تحت عنوان China Boxboard Study منتشر کرده که بازار فعلی مقوای جعبه در چین، پیش‌بینی و نیازهای آن همچنین مصرف در الگوی مصرف نهایی را بررسی و تحلیل کرده است.

بر پایه گفته‌های Ken ulaghorne، VP Packaging، RISI «چین بزرگترین مصرف‌کننده مقوای جعبه در آسیا از سال 2004 تاکنون بیش از 50 درصد مصرف کل این قاره را در اختیار داشته است. پیش‌بینی ها حاکی از این است که نیاز چین به این ماده اولیه تا سال 2016 رو به رشد باشد.»

در بخش تولید سهم تولید چین در آسیا از 30 درصد سال 2000 به نزدیک 60 درصد سال 2010 رسیده است. رشد حجم ملی به رکود 8/12 درصد در سال 2012 و حتی بالاتر در سال 2013 خواهد رسید. از آنجایی که چنین درحال تبدیل شدن به بازیگر بزرگتری در بازار جهانی مقوای جعبه است، برای تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان این صنعت حیاتی است تا درک بهتری از بازار داشته باشد.