هنر بسته بندی: شرکت Innovia Films نخستین فیلم BOPP که به صورت تجاری می‌تواند تا یکسال و نیم از مهاجرت روغن معدنی جلوگیری کند را با نام Propafilm RCU به بازار معرفی کرده است.

بسته بندی, صنعت بسته بندی, فیلم BOPP, مهاجرت روغن معدنی, بسته‌بندی‌های کاغذی, آژانس استاندارد غذایی انگلستان, مرکب‌های چاپی, روزنامه‌های بازیافت شده, مرکب‌های چاپ روزنامه, فرآیند بازیافت, بسته‌بندی‌های مقوایی غذایی, Propafilm, پاکت‌های آماده و لمیناسیون

این پیشرفت نتیجه تحقیقات بر روی ویژگی‌های محافظتی فیلم در مقابل روغن‌های MOH و MOAH بوده که شامل ارزیابی فیلم در شرایط مختلف و افزایش وزن روکش می‌شود. جرقه کار از آنجا خورد که نخستین‌بار دکتر Koni Grob به این نتیجه رسید که غذاها به وسیله مهاجرت روغن معدنی از بسته‌بندی‌های کاغذی آلوده می‌شوند. این تحقیق سپس به وسیله آژانس استاندارد غذایی انگلستان تایید شد. علت اصلی این مهاجرت مرکب‌های چاپی هستند که هم بر روی سطح بسته بندی و هم در روزنامه‌های بازیافت شده به چشم می‌خورند. پایه اصلی مرکب‌های چاپ روزنامه، روغن‌های معدنی هستند که به سادگی قابل جداسازی در فرآیند بازیافت نیستند و به همین علت به بسته‌بندی‌های مقوایی غذایی راه پیدا می‌کنند. حتی این مهاجرت در دمای اتاق نیز به غذاهای خشک انجام می‌شود. فیلم Propafilm برای پاکت‌های آماده و لمیناسیون به سایر فیلم‌ها بسیار مناسب است.