اینکه چگونه در بازار رکود و پر رقابت فروش کنیم نیازمند دقت و تمرکزی چندین برابر مواقع عادیست و نیز نیازمند به کارگیری ترفندهای کاربردی دیگری نیز هست که در این مقاله ، صاف و ساده و بی مقدمه به تعدادی از آنها می پردازیم.

{phocadownload view=file|id=6|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}