ایرنا : رئیس انجمن صنایع غذایی ایران گفت: هم اكنون بسته بندی صنعت غذا در كشور از وضعیت خوبی برخوردار است و در این زمینه با كشورهای اروپایی رقابت می كند.  

‘سیدمحمد حسینی ‘ افزود: بسته بندی صنایع غذایی شركت ها و نشان های تجاری  پیشروی ایرانی با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و در برخی برندها از بسته بندی های اروپایی نیز با كیفیت تر است. وی با بیان اینكه هم اكنون برخی از صنایع لبنی ایرانی حدود 60 رقم پنیر را به كشورهای اروپایی صادر می كنند، افزود: این مورد در بین صنایع غذایی و لبنی عمومیت ندارد و نباید به تعداد كمی از پیشتازان این عرصه قناعت كنیم و این امر مستلزم این است كه دولت سرمایه گذاری خوبی روی بسته بندی صنایع غذایی داشته باشد. وی درخصوص صادرات صنعت غذای كشور گفت: سال گذشته صادرات صنایع غذایی ایران از مرز یك میلیارد دلار گذشت و پیش بینی می شود در صورت حمایت دولت از این صنعت ، این رقم به پنج میلیارد دلار برسد.
به گفته ی وی در حال حاضر 50 درصد تولیدات صنایع غذایی ایران به كشورهای افغانستان و عراق صادر می شود.