هویت و فلسفه وجودی هر انجمن یا اتحادیه در اصل این است که زیر مجموعه و اعضای تولید کننده پیشنهادها ، سفارش ها و راه کارهای عملی آن انجمن، که در واقع حاصل خرد جمعی اعضای آن است، را سرلوحه کار خود قرار دهند و در عمل به کار گیرند. به عنوان نمونه چندین سال است که مدیران انجمن کارتن سازان مدعی هستند که تولید کارتن در کشور بیش از نیاز فعلی است و با توجه به رکود اقتصادی سفارش نیز به شدت کاهش و شرکت ها دچار ضرر و زیان شده اند. متن گفت و گوی ما با علیقلی حسنی اعظمی مدیر عامل انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق را در زیر می خوانید

{phocadownload view=file|id=289|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}