واحد مرکزی خبر: بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران   انباری را کشف کردند که در آن برنج های خارجی با برنج های ایرانی مخلوط و با نشان های برتر فروخته می شد.

هومن کریمی بخش ، بازرس سازمان صنعت استان تهران گفت : در انباری در بازار مولوی دو کارگر افغانی برنج های خارجی را داخل کیسه های هاشمی اشرفی فوق اعلی ، طارم استخوانی فریدون کنار و شیرودی خوش بخت ممتاز اعلی می کردند و در بازار تویع می شد.
وی گفت: در این انباری که دو و نیم تن برنج دارد ، همچنین برنج دانه کوتاه هندی با دانه بلندهای خارجی مخلوط می شد. کریمی بخش گفت: ابزار و ادوات این کار و کیسه های خالی برنج های خارجی نیز در این انبار موجود است.وی افزود: گزارشهای مردمی کمک کرد تا این انباری کشف شود.