مهمترین مشکلی که کیفیت انار آمادۀ مصرف را ـ همانند سایر محصولات آمادۀ مصرف ـ تحت تأثیر قرار می دهد رشد میکروبی، قهوه ای شدن آنزیمی در اثر اکسیداسیون ترکیبات فنلی و کاهش ارزش تغذیه ای آن است. در سال های اخیر به دلیل آگاهی مصرف کنندگان از خطرات کاربرد مواد نگه دارنده برای افزایش عمر پس از برداشت محصولات آمادۀ مصرف، استفاده از روش های موثر و بی ضرر برای حفظ کیفیت محصولات و جلوگیری از آلودگی های میکروبی ضروری به نظر می رسد

{phocadownload view=file|id=115|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}