بر طبق آمار، تولیدکنندگان قوطی نوشیدنی اروپایی BCME در سال 2002 ، بازار جهانی برای قوطی های نوشیدنی تقریبا حدود 220میلیارد عدد برآورد شد که آمریکای شمالی تقریبا بیش از نیمی از کل حدود108میلیارد قوطی را به خود اختصاص دادو از آسیا با 40میلیارد و اروپا با 38 میلیارد پیشی گرفت .

{phocadownload view=file|id=108|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}