هنر بسته بندی : سومين جشنواره سراسري بسته بندي محصولات صنايع دستي 27 آذرماه امسال در سالن آمفي تئاتر ساختمان ارگ آزادي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري برگزار مي شود.

سرپرست اداره كل توسعه و ترويج معاونت صنايع دستي در اين زمينه اظهار داشت : اين جشنواره درچهار محور اصلي شامل رونمايي از توليدات بسته بندي معاونت هاي صنايع دستي استان ها ، المپياد دانشجويي طراحي بسته بندي محصولات صنايع دستي و گردهمايي فعالان و سازمان مرتبط با بسته بندي محصولات صادراتي سراسر كشور برگزار خواهد شد.

ويدا توحدي، انتخاب و تجليل از مديران، معاونان ، كارشناسان و طراحان برتر استان ها در خصوص بسته بندي صنايع دستي را يكي ديگر ازمحورهاي اين جشنواره عنوان كردو افزود: جشنواره هاي قبلي بسته بندي محصولات صنايع دستي در استان هاي زنجان و البرز برگزار شد.