هنر بسته بندی: چندین سال است که حضور پررنگ و برنامه‌ریزی شده دلالان و واسطه‌گران در خرید و فروش فرآورده‌های پتروشیمی ناشی از سوء‌مدیریت و عرضه نادرست، مدیران صنایع پایین‌دستی کشور را دچار سردرگمی شدید و نوسان تولید کرده است. رانت بازی و اولویت دادن به صادرات مواد اولیه پتروشیمی، وضعیت تولید بسیاری از کارخانه‌های کشور را به خطر انداخته و در برخی مواقع نیز مانع بزرگی برای پیشرفت صنایع پایین‌دستی به شمار می‌رود، در صورتی که انتظار می‌رود با وجود فرآورده‌های پتروشیمی غنی در کشور، این معضل فراگیر نباشد و یا لااقل تاثیر کمتری بر روند توسعه و پیشرفت شرکت‌ها داشته باشد که متاسفانه اینطور نیست و پاسخ مسوولان مربوطه طی سالیان زیادی مبنی بر وجود قاچاق و رانت بازی در این حوزه است. متن زیر گفت‌وگوی نشریه هنر بسته‌بندی با مدیرعامل شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان است که آنان نیز از این مشکلات نصیبی دارند.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن, تولیدکننده ﻣﺨﺎزن, ﺑﺸﮑﻪ‌ﻫﺎى ﭘﻠﻰ‌اﺗﯿﻠﻦ, صادرات مواد اولیه پتروشیمی, محمدعلى گلستانى, بسته بندی

لطفا ضمن معرفی و ذکر مسوولیت خود، هدف از تاسیس شرکت را بیان بفرمایید.

اینجانب محمدعلى گلستانى مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان هستم. در سال ۱۳۷۵، شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان با هدف تولید انواع مخازن پلاستیکی و بشکه‌های بسته‌بندی به منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های کارخانجات صنعتی برای ذخیره‌سازی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل انواع محلول‌های غذایی، شیمیایی و… در سال ۱۳۷۷ در شمال ایران و در شهر تاریخی و سرسبز ساری، به بهره‌برداری رسید.

 

  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای اﺳﺖ؟

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺰرگترین تولیدکننده ﻣﺨﺎزن و ﺑﺸﮑﻪ‌ﻫﺎى ﭘﻠﻰ‌اﺗﯿﻠﻦ در اﯾﺮان بوده و زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﻰ‌اﺗﯿﻠﻨﻰ اﺳﺖ.

 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ را در ﺳﺎل‌ﺟﺎری ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻃﻰ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮاره در راﺳﺘﺎى ﻃﺮاﺣﻰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدى در ﺻﻨﻌﺖ، ﮐﺸﺎورزى، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﻰ و… ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره در جهت ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮﭼﻪ بیشتر اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، ﮔﺎم‌ﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه‌ورى واﺣﺪ‌ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺧﻮد در ﺳﺎرى، اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﯿﺮاز و اﯾﺠﺎد ﻧﻮآورى و ﺗﻨﻮع ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ برای رسیدن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻠﻰ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﮔﺎم‌ﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮى ﺑﺮ دارد.

 

  درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکل ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

از آﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﺻﻨﻌﺖ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ)، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺮﻏﻮب ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﺳﻮى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎست، ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرگ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ‌روى ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎى ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻫﺮﭼﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ است ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻤﺖ ﻣﺴﻮولان ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎى ذى‌رﺑﻂ، ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ شود.

ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦ‌آﻻت ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ؟

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮐﺎدر ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﻰ، ﻓﺮوش، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﻰ و… ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ارایه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮد است. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن برای ارایه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻰ ﺳﺎل‌ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ مرغوب‌ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ‌روز‌ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ‌آﻻت ﺧﺎرﺟﻰ کرده اﺳﺖ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ را در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻮان واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺟﺬب ﻧﯿﺮو‌ﻫﺎى ﺟﻮان و ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ برای اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ روز آﮐﺎدﻣﯿﮏ، اﺳﺘﻔﺎده ى ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ورى و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻃﺮف کردن ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﻰ‌اﺗﯿﻠﻨﻰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ کردن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﯿﺎز‌ﻫﺎى ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در بازار و… اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن, تولیدکننده ﻣﺨﺎزن, ﺑﺸﮑﻪ‌ﻫﺎى ﭘﻠﻰ‌اﺗﯿﻠﻦ, صادرات مواد اولیه پتروشیمی, محمدعلى گلستانى, بسته بندی

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن, تولیدکننده ﻣﺨﺎزن, ﺑﺸﮑﻪ‌ﻫﺎى ﭘﻠﻰ‌اﺗﯿﻠﻦ, صادرات مواد اولیه پتروشیمی, محمدعلى گلستانى, بسته بندی

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن, تولیدکننده ﻣﺨﺎزن, ﺑﺸﮑﻪ‌ﻫﺎى ﭘﻠﻰ‌اﺗﯿﻠﻦ, صادرات مواد اولیه پتروشیمی, محمدعلى گلستانى, بسته بندی