هنر بسته بندی: Tower Rack نخستین بسته‌بندی فلزی با حدود 4 متر است که بسته‌بندی انعطاف‌پذیر را با سیستم متحرک عمودی درهم آمیخته تا قطعات را پر یا خالی کند.

دستگاه بسته‌بندی, بسته‌بندی فلزیو

Ds Smith Tecnicarton از این ماشین چندکاره با هدف به‌کارگیری در بسته‌بندی، انبارداری و چرخه توزیع رونمایی کرد. این دستگاه برای لجستیک داخلی کارخانه‌های تولیدی و صنایع با گردش بالای قطعات کاربرد دارد. بسته‌بندی ساختاری فلزی دارد با ارتفاع 4 متر و تمام قطعات مورد نیاز برای مدیریت و نصب را در کنار خود دارد. این ساختار می‌تواند متحرک باشد و در سرتاسر کارخانه حرکت کند. اما نکته جالب این دستگاه سیستم هوای متحرک آن است. این بسته‌بندی فلزی طراحی شده تا به اپراتورهای خط امکان یافتن قطعات را بدون صرف وقت بدهد. همچنین در فضای خط سرهم‌بندی کاهش ایجاد می‌کند.