هنر بسته بندی: ضایعات جهانی بسته‌بندی معضلی جدی است، که می‌تواند با همکاری بین صنعت غذا و بسته‌بندی به حل آن امیدوار بود. Mondi، گروه بین‌المللی بسته‌بندی و کاغذ، نقشی عمده در این زمینه بازی می‌کند.

کاهش ضایعات غذایی, تولید بسته‌بندی‌, بسته‌بندی‌های هوشمند, طراحی بسته‌بندی,   کاهش فساد غذایی, کاهش ضایعات غذایی, تولید بسته‌بندی‌, بسته‌بندی‌های هوشمند, طراحی بسته‌بندی,   کاهش فساد غذایی,

هدف این شرکت با همکاری خریدارانش، بهبود و ارتقا بسته‌بندی‌های هوشمند برای کاهش و جلوگیری از اتلاف و ضایعات است. چهار روشی که Mondi برای کاهش ضایعات غذا از طریق بسته‌بندی محصولات شناسایی کرده به قرار زیر هستند:

– کاهش آسیب موادغذایی در حین حمل/ انبارداری از طریق بهبود و تولید بسته‌بندی‌های مناسب و سفارشی

– افزایش عمر محصول با فناوری‌ها و مواداولیه خلاقانه

– مطابقت طراحی بسته‌بندی با شرایط اجتماعی و جمعیتی

– قابلیت ردیابی بهتر بسته‌بندی برای مدیریت انبار در جهت کاهش فساد غذایی