هنر بسته بندی: Bosch از خط دوبانده دو در یک بسته‌بندی بیسکویت در نمایشگاه اینترپک 2017، رونمایی کرد. سیستم جدید در بحث انعطاف‌پذیری و سرعت از نمونه تک‌خط قبلی گامی به پیش نهاده است.

ماشین بسته‌بندی, بسته‌بندی, لفاف‌بندی, بسته‌بندی بیسکویت, نمایشگاه اینترپک 2017, Bosch

ماشین بسته‌بندی, بسته‌بندی, لفاف‌بندی, بسته‌بندی بیسکویت, نمایشگاه اینترپک 2017, Bosch

این نخستین سیستم برای تولید بسته‌های تکی، چندتایی و حلزونی در دو خط عملیاتی جداگانه است. ماشین‌ها Sigpack DHRG تا 400 ریسه بیسکویت گرد، چهارگوش یا بیضی را در هر دقیقه بسته‌بندی می‌کند که ممکن است به شکل دسته‌بندی شده یا نشده در بخش تغذیه خط وجود داشته باشند. دو خط بیسکویت‌ها را به صورت خطی به بخش لفاف‌بندی دارای دو بخش سیل، Sigpack HMAD، وارد می‌کند. این بخش دو سیل گرم و سرد را داراست. سیل گرم تا 90متر و سیل سرد تا 150متر در دقیقه فیلم را وارد مدار بسته‌بندی می‌کند. مجموع دولاین می‌توانند تا 2400 بیسکویت در دقیقه را بسته‌بندی کنند.