… تمام این اطلاعات به دستورالعمل بسته‌بندی اضافه می‌شود. گروهی از الزامات که به‌عنوان چک‌لیست در هنگام جستجو برای مواد اولیه مناسب و طراحی متناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد، قبل از آن در فرآیند ارتقا محصول که در آن بسته‌بندی نیز مراحل ابتدایی طراحی را می‌گذراند، بهتر است که  این دو مرحله به صورت پشت سر هم انجام شود نه جداگانه.

 

{phocadownload view=file|id=387|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}