این دستگاه هندوانه ها رو بر اساس گزینه هایی که بهش از قبل در بحث کیفیت داده شده رو جدا سازی میکنه