هنر بسته بندی : نخستين جلسه هم انديشي و سياست گذاري سومين جشنواره سراسري بسته بندي محصولات صنايع دستي در محل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار شد.

در اين جلسه ، معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي و مسوولان اداره كل توسعه و ترويج معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي ، سردبير ماهنامه هنر بسته بندي ،روساي گروه هاي صنعتي و گرافيك ، برخي طراحان ، چند شركت هاي فعال در زمينه بسته بندي صنايع دستي و سازمان توسعه تجارت حضور داشتند.

هدف از برگزاري اين جشنواره ، ارتباط بين مراكز مختلف سازمان هاي تابعه ميراث فرهنگي در استان ها، آشنايي با پروژه ها و طرح هاي بسته بندي و ارتباط با طراحان استان ها جهت بهبود طراحي و از همه مهمتر ايجاد انگيزه براي طراحان و ترغيب آنان جهت حضور بيشتر و پررنگ تر درجشنواره و المپياد هاي طراحي بسته بندي به ويژه در بخش صنايع دستي بيان شد.

در اين جلسه همچنين مقرر شد موضوعيت و تاريخ نخستين المپياد دانشجويي طراحي بسته بندي محصولات صنايع دستي در جشنواره به صورت رسمي اعلام شود.

شايان ذكر است موضوع طراحي وساخت بسته بندي محصولات صنايع دستي يكي از موضوعاتي است كه مورد توجه جدي سازمان ميراث فرهنگي قرار گرفته كه براي اجرايي كردن اين بخش نيازبه همكاري و همراهي دانشجويان دانشگاه هاي مختلف ، فعالان و سازمان هاي مرتبط با بسته بندي محصولات صادراتي كشور است.