هنر بسته بندي: پانزدهمين و شانزدهمين كارگاه آموزشي و ترويجي مهر اصالت و بسته بندي صنايع دستي در استان هاي اردبيل و آذربايجان شرقي 29و30 مهرماه امسال برگزار شد.

سرپرست اداره كل توسعه و ترويج معاونت صنايع دستي با بيان اين مطلب به خبرنگار هنر بسته بندي گفت:  هدف از برگزاري اين كارگاه، آشنايي هنرمندان و توليدكنندگان صنايع دستي با نحوه عرضه محصولات صنايع دستي در بازارهاي داخلي و خارجي است .ويدا توحدي افزود: در اين كارگاه ها الزامات طراحي و توليد بسته بندي آموزش داده مي شود تا طراحان با اين استاندارد ها آشنايي پيدا كنند و بتوانند هنرمندان و صنعت گران متقاضي استان خود را در صورت داشتن سفارش ،راهنمايي كرده و مشكل آنان را رفع كنند.

وي ادامه داد: فرهنگ سازي ، آشنايي بيشتر با صنعت بسته بندي و در نهايت طراحي و توليد بسته بندي هاي محصولات شاخص صنايع دستي استان ها از ديگر اهداف برگزاري كارگاه ها به شمار مي رود كه اميدواريم با به كارگيري آموزش هاي ارايه شده در بسته بندي هاي جديد تر و مدرن ترصنايع دستي پيشرفت دو چنداني داشته باشيم.