هنر بسته بندی: همزمان با برگزاری  نمایشگاه Print4All، برنامه نخستین روز کنفرانس و سخنرانان آن مشخص شد:

نمایشگاه Print4All

برنامه های نخستین روز به قرار زیر هستند:

DRIVING THE CHANGE
HOW THE NEW INDUSTRIAL ERA 
IS CHANGING PROCESSES AND
PROFESSIONS

 

PROGRAMME

11:00

Registration

11:30

Opening remarks and welcome speeches by:

 

Fabrizio Curci, CEO, Fiera Milano
Attilio Fontana*
, President, Lombardy Region
Michele Scannavini, President, Agenzia ICE (Italian Trade Agency)

12:00

Roundtable: Key players have their say
“How the new industrial era is changing processes and professions”

 

Participants:
Alberto Balocco, CEO, Balocco
Domenico Guzzini, President, Fratelli Guzzini
Giorgio Quagliuolo, President, Conai
Nicola Levoni, President, Levoni

12:45

Closing remarks by:

 

Carlo Robiglio, Vice President, Confindustria
Giuseppe Sala, Mayor, Municipality of Milan
 

Chairman: Giuseppe De Filippi, Deputy Editor, TG5