هنر بسته بندی:  آمارتفکیکی نمایشگاه Print4All  منتشر شد. مهمترین نکته قرارگرفتن ایران در میان 10 کشور نخست از لحاظ تعداد بازدیدکنندگان با کسب جایگاه هفتم است.

نمایشگاه Print4All, بسته بندی, پاویون ملی ایران, نمایشگاه معتبر چاپ و بسته بندی اروپایی, نمایشگاه چاب و بسته بندی استانبول,

نمایشگاه Print4All, بسته بندی, پاویون ملی ایران, نمایشگاه معتبر چاپ و بسته بندی اروپایی, نمایشگاه چاب و بسته بندی استانبول,

نمایشگاه Print4All, بسته بندی, پاویون ملی ایران, نمایشگاه معتبر چاپ و بسته بندی اروپایی, نمایشگاه چاب و بسته بندی استانبول,

35312 بازدید کننده از 26 کشورجهان از 429 غرفه این نمایشگاه بازدید کردند. این تعداد بازدیدکننده از 20636 شرکت، آخرین تحولات تکنولوژی را از نزدیک بازدید کردند آنهم در نخستین دوره نمایشگاه. هنربسته بندی به عنوان نماینده رسمی نمایشگاه در ایران، نخستین پاویون ملی ایران در یک نمایشگاه معتبر چاپ و بسته بندی اروپایی را برپا کرد. فعالیت این نشریه به عنوان اسپانسر رسانه‌ای در یکسال و نیم پیش از نمایشگاه، باعث ثبت این رکورد ارزشمند شد آنهم در دورانی که نابسامانی ارزی و جهش قیمت‌ها آغاز شده بود و بازدیدکنندگان حتی امکان خرید ارز از صرافی ها را نیز نداشتند.

هنر بسته بندی در چهارسال گذشته، اسپانسر رسانه ای نمایشگاه چاب و بسته بندی استانبول نیز بود که سال گذشته ایرانیان رتبه نخست بازدیدکنندگان خارجی این نمایشگاه را با حدود ۱۰۰۰ نفر به خود اختصاص دادند. هنربسته بندی از حدود 10 سال پیش اسپانسر رسانه‌ای نمایشگاه‌های Yummex ME, Gulfood, Gulfood Manufacturing دبی را نیز به عهده داشته است.