این مرد از درب های پلاستیکی دور ریخته شده برای تولید دست های مصنوعی کودکان استفاده میکنه