نشریه هنر بسته بندی

صاحب امتیاز، مدیر مسوول و سردبیر: سهیل چهره ای

نشانی : تهران ، صندوق پستی 157-13955

تلفن : 6-44697895

فکس : 44670551