هنر بسته بندی: نخستین نوشیدنی چاپی دنیا برای عرضه به بازار آماده شد. محصول به صورت کپسول‌های کاربردی درون لیوان چاپ می‌شود و مصرف‌کننده با افزودن آب آنها را فعال می‌کند.

 

 

 

لیوان از پلیمرهای ایمن غذایی که از محتویات محافظت می‌کند و در مجاورت آب حل نمی‌شود ساخته شده است. تعریف فنی آن amphiphilie است یعنی اینکه هم آب‌دوست است و هم آب‌هراس.

لیوان‌ها طول عمری یکساله دارند و به خاطر بسته‌بندی آن در مقابل عوامل میکروبی محافظت شده‌اند. نوشیدنی که در واقع انرژی‌زا است به صورت جامد درون لیوان چاپ شده است. کافئین، آمینواسید و ویتامین‌ها درون لیوان چاپ شده‌اند که با افزودن آب تبدیل به نوشیدنی انرژی‌زا می‌شوند.