هنر بسته بندی: جایگاه جدید پشت چسبدارها در خیابان های تهران: از دیوار به کف زمین!

بدون شرح!!!!